Into the Dream
PatMethenyCDレビュー


 「UPOJENIE」 ANNA MARIA JOPEK & Friends with PatMetheny

1. CICHY ZAPADA ZMROK (trad., arr. Jopek/Metheny)
2. PRZYPLYW, ODPLYW, ODDECH CZASU (Tell Her You Saw Me) (Metheny/Czapinska)
3. TAM, GDZIE NIE SIEGA WZROK (Follow Me) (Metheny-Mays/Czapinska)
4. BIEL (Kydrynski)
5. CZARNE SLOWA (Jopek)
6. LETTER FROM HOME (Instrumental) (Metheny)
7. ARE YOU GOING WITH ME ? (Metheny-Mays)
8. ZUPELNIE INNA JA (Always and Forever) (Metheny/Kydrynski)
9. MANIA MIENIA (So May It Secretly Begin) (Metheny/Poniedzielski)
10. BY ON BYL TU (Farmer's Trust) (Metheny/Poniedzielski)
11. UPOJENIE (Jopek/Grochowiak)
12. PIOSENKA DLA STASIA (Kydrynski)
13. ME JEDYNE NIEBO (Another Life) (Metheny/Kydrynski)
14. POLSKIE DROGI (Instrumental) (Kurylewicz)

PatMethenyGroup "Speaking of Now" WPCR-11203

略して「SON」アルバム。息子を意識したのかどうかはわかりません。
PatMethenyは、ジャズやロックの中で常に前進続けるタイプのミュージシャンです。前作が評判よかったのでコピー/シミュレーションしてアルバムを出すという事はしません。従いまして、「PatMethenyのベスト=最新のアルバム」という関係があります。
流石に、SecretStory以降、PatMetheny一人でプログレスというかSomethingNewを作り出せなくなっていますが、新メンバーAntonioSanchez、RichardBona、CuongVuという若い3人から、アイデアとパワーを貰ってベストのアルバムを作りました。来年は、NewPatMethenyTrioを、Metheny、Sanchez、Bonaでスタートさせるのではと思わせる程、二人との関係は深くなっているようです。

Home